ua en

Кафедра банківської справи фінансово-економічного факультету є однією з провідних кафедр Чернігівського державного інституту економіки і управління. Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів напрямку “Фінанси і кредит”, а як випускаюча – фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності “Банківська справа”.

Детальніше про кафедру:

Викладачі кафедри викладають загальноекономічні та фахові дисципліни студентам фінансово-економічного, обліково-економічного та інших факультетів.

Станом на 01.09.2014 року склад кафедри становить 7 осіб. Серед них: кандидатів економічних наук, доцентів – 5; старших викладачів – 1; завідувач навчальної лабораторії “Тренувальний банк”  – 1.

Історія кафедри

Кафедру банківської справи було створено 25 травня 2000 року. Першим завідувачем кафедри був старший викладач Демченко Максим Юрійович, який перебував на посаді завідуючого до березня 2003 року.

З березня 2003 року до жовтня 2008 року кафедру банківської справи очолювала к.е.н., доцент Кичко Ірина Іванівна.

З листопада 2008 року і по сьогоднішній день завідуючим кафедри банківської справи є кандидат економічних наук, доцент Ніколаєнко Юрій Володимирович.

Кафедра банківської справи начально-наукового інституту економіки є єдиною серед державних вузів Чернігівської області, яка випускає фахівців зі спеціальності “Банківська справа” денної та заочної форм навчання, а також надає другу вищу (післядипломну) освіту. Випускники кафедри мають можливість працювати не тільки в банківських установах, але і податковій системі, системі страхування тощо.

Поєднання теорії та практики – один із принципів підготовки фахівців на кафедрі банківської справи. Послідовне набуття навичок професійної діяльності на конкретному робочому місті забезпечується під час проведення практичних занять, тренінгів та навчальної практики.

Якісній практичній підготовці студентів сприяє навчально-тренувальний банк (НТБ) “АКАДЕМ-Банк”. Він обладнаний сучасними офісними меблями та персональними комп’ютерами, комплексом спеціалізованих програм, що дозволяє моделювати реальну діяльність банківської установи та використовувати інтерактивні форми проведення занять, наблизити навчальний процес до реальних умов роботи банківської установи та сприяє підвищенню рівня фахової підготовки студентів.

Віртуальний НТБ “АКАДЕМ-Банк” був створений у 2000 році як середовище навчального тренінгу, що функціонує в режимі реального часу. Роботу НТБ “АКАДЕМ-Банк” забезпечує система ОДБ “ІСАОД-Банк”, яка ефективно експлуатується в багатьох банках України і призначена для автоматизації широкого спектру бізнес-процесів і фінансових інструментів банку.

Основними завданнями навчально-тренувального банку є організація практичної підготовки майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог банківських і фінансово-кредитних установ та забезпечення навчальної практики студентів сучасними інформаційними технологіями й відповідним методичним забезпеченням.  Використовуючи програмний комплекс “Клієнт-банк”, що встановлений на робочих місцях навчально-тренувального банку, студенти можуть відтворювати дистанційну модель банківського обслуговування (ДБО), проводити платежі та здійснювати інші операції з коштами клієнтів на основі дистанційних розпоряджень від віртуальних клієнтів, приймати стратегічні рішення на рівні топ-менеджменту банку, а також спробувати себе на посадах працівників операційно-касового, кредитного, депозитного, валютного відділів тощо.

Викладачі кафедри

  Ніколаєнко Юрій Володимирович
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри

В 1988 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Співавтор навчального посібника “Гроші та кредит”. Викладає дисципліни: “Гроші та кредит”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика”, “Маркетинг у банку”, “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”.
  Демченко Максим Юрійович
кандидат економічних наук,  доцент, заступник завідувача кафедри

В 1989 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. Викладає дисципліни: “Гроші та кредит”, “Валютна політика”, “Банківська система”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”.
  Ремньова Людмила Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент,
декан фінансово-економічного факультету

В 1984 році закінчила Полтавський кооперативний інститут.
У 1999 році отримала грант уряду США в межах програми наукових обмінів IREX “Contemporary Current Issues” у Вісконсінському Університеті (м. Медісон). Співавтор навчального посібника “Фінансовий менеджмент”. Викладає дисципліни: “Інвестування”, “Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності”, “Інвестиційний аналіз”.
  Лавров Руслан Валерійович
кандидат економічних наук, доцент,
заступник деканa фінансово-економічного факультету

В 2005 році закінчив Чернігівський державний інститут економіки і управління. В 2011 році призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Викладає дисципліни: “Інвестиційне кредитування”, “Фінанси, гроші та кредит”, “Банківський нагляд”, “Ризикологія”.

  Стрілець Тетяна Миколаївна
старший викладач

В 1983 році закінчила Київський інститут народного господарства.. Має значний досвід практичної діяльності в банківській сфері. Викладає дисципліни: “Фінансовий облік у банку”, “Інвестування”, “Кредитування і контроль”, “Кредитування і контроль”.

  Суржик В’ячеслав Геннадійович
кандидат економічних наук, доцент

В 1996 році закінчив Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. Викладає дисципліни: “Банківські операції”, “Фінансовий менеджмент у банку”, “Аналіз банківської діяльності”, “Аудит банківської діяльності”.

  Шаблюк Людмила Василівна
завідувач навчальної лабораторії “Тренувальний банк”

В 1972 році закінчила Київський політехнічний інститут, а в 2000 році здобула другу вищу освіту в Чернігівському державному інституті економіки і управління. Має досвід практичної діяльності в науково-дослідницькому інституті та банківській сфері.

Дисципліни, які викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри
 • Аналіз банківської діяльності.
 • Аудит банківської діяльності.
 • Банківські операції.
 • Банківська звітність.
 • Банківська система.
 • Банківська статистика.
 • Банківський нагляд.
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн.
 •  Гроші та кредит.
 • Валютна політика.
 • Інвестування.
 • Інвестиційне кредитування.
 • Інвестиційний аналіз.
 • Інформаційні системи і технології в банківській сфері.
 • Іпотечне кредитування.
 • Кредитування і контроль.
 • Маркетинг у банку.
 • Міжнародний банківський бізнес.
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції.
 • Облік у банках.
 • Платіжні системи.
 • Проектне фінансування.
 • Ризикологія.
 • Управління банківськими ризиками
 • Фінансовий менеджмент у банку.
 • Фінансовий облік у банках.
 • Фінанси, гроші та кредит.
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика.
 

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад  кафедри банківської справи постійно працює над підвищенням свого професійного та наукового рівня, веде активну роботу над власними дисертаційними дослідженнями, залучається до рецензування дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів інших кафедр інституту. К.е.н., доц. Ремньова Л.М. є членом спеціалізованої Вченої ради К 79.137.01 при Чернігівському державному інституті економіки і управління.

Згідно з планом науково-дослідної роботи викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри кафедра працюють над темами:

 • Формування системи ризик-менеджменту в регіоні” (науковий керівник – к.е.н., доцент Ніколаєнко Ю.В., об’єкт дослідження: система управління ризиками як складова менеджменту комерційних банків);
 • “Монетарна політика як складова державного управління національним господарством” (науковий керівник – к.е.н., доцент Ніколаєнко Ю.В., об’єкт дослідження: монетарна політика центрального банку як чинник забезпечення сталого зростання національної економіки).

На кафедрі банківської справи постійно проводяться круглі столи та науково-практичні семінари. Члени кафедри постійно приймають участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. На кафедрі періодично відбуваються попередні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

  З метою активізації наукової роботи студентів на кафедрі банківської справи створено студентський науковий гурток “Банківська система України в умовах глобалізації”( науковий керівник – к.е.н., доц. Лавров Р.В.). На засіданнях гуртка здійснюється поглиблене вивчення досягнень ведення сучасної банківської справи та їх впровадження у практику; проводяться зустрічі студентів із керівництвом та ведучими фахівцями ПАТ “Укрсоцбанк”, ПАТ “Ощадний банк України”, ПАТ “Надра”, ПАТ “Правекс-Банк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “УкрСиббанк” та ін.

Студенти спеціальності „Банківська справа” активно приймають участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. До найвагоміших наукових досягнень студентів і випускників слід віднести наступні здобутки:

 • Сакун Олександра нагороджена грамотою в номінації “За оригінальний підхід до вирішення проблемної ситуації” за результатами 2-го туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Банківська справа” була (2009 р.);
 • Губенко Ірина за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади на приз АКБ “Укрсоцбанку” увійшла до рейтингу найкращих студентів України і отримала диплом АКБ “Укрсоцбанку” як найкращий студент вищого навчального закладу за результатами тестування (2009 р.);
 • Голубенко Олексій за результатами Всеукраїнської студентської UniOлімпіади на приз UniCreditBank увійшов до рейтингу найкращих студентів України і отримав сертифікат як найкращий студент вищого навчального закладу за результатами тестування (2011 р.);
 • Сакун Олександра і Шульга Юлія отримали грамоти за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності “Фінанси” в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (2010 р.) ;
 • Губенко Ірина і Сакун Олександра отримали грамоту за активну участь у VІІІ Міжнародному студентському науковому форумі “Молодь Європи в соціально-економічних процесах ХХІ століття” (м. Луцьк, Волинський інститут економіки та менеджменту, 26 березня 2009 р.);
 • Єрмоленко Алла, Буглак Яна, Пономаренко Ірина отримали сертифікати за участь у V Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції “Теорія та практика розвитку банківської справи” (м. Львів, Львівський інститут банківської справи НБУ, 17-18 листопада 2011 р.) ;
 • Сакун Олександра, Шульга Юлія, Губенко Ірина, Буглак Яна отримали грамоти за участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Банківська справа” в Харківському інституті банківської справи УБС НБУ;
 • Дирда Тетяна Андріївна отримала грамоту за участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності “Банківська справа” у 2013-2014 н.р. ( Харківський інститут банківської справи УБС НБУ).
 

Навчально-методична робота

Навчально-методична робота є одним із важливих напрямків діяльності кафедри банківської справи. Колектив кафедри активно працює над  удосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підвищення рівня методичного забезпечення здійснюється за такими напрямками:

 • удосконалення змісту програм дисциплін з урахуванням сучасних тенденцій науки і практики ведення банківської справи та входження України в європейський освітній простір;
 • підготовка практичних занять на основі використання активних методів навчання, застосування інформаційних технологій в навчальному процесі;
 • удосконалення завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” і “спеціаліст”;
 • підвищення об’єктивності поточного і підсумкового контролю знань студентів з метою налагодження ефективного зворотного зв’язку в системі “викладач-студент”;
 • запровадження тренінгів по окремих дисциплінах, а також міжпредметних і комплексних тренінгів для студентів напрямку “Фінанси і кредит” та спеціальності “Банківська справа”.

З метою вдосконалення викладання дисциплін кафедри банківської справи, а також взаємозбагачення при обговоренні дискусійних питань щодо сучасних підходів до ведення банківської справи на кафедрі проводяться науково-методичні семінари. Разом з науковою проблематикою в рамках семінарів розглядаються питання методичного характеру щодо досвіду та методики викладання окремих дисциплін, підготовки дипломних робіт, написання навчальних посібників тощо.

Все це значною мірою сприяє підвищенню якості навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри банківської справи.

Виховна робота

Виховання у студентів кафедри банківської справи високої культури є невід’ємною частиною розвитку особистості молодого фахівця. Виховна робота кафедри полягає в наступному: формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, проведення професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності.

Ключову роль в організації позитивного дозвілля студентів кафедри банківської справи та забезпеченні безперервного процесу творчої діяльності виконує культурно-масова робота. Залучення студентства в активну культурно-масову діяльність здійснюється через різні напрями і форми роботи: спортивні змагання студентів і викладачів (“Бої без правил”, “Осінній марафон”); екскурсії, поїздки, культпоходи і турпоходи до Дня банківського працівника; кубок з міні-футболу; кубок з шашок; брейн-ринг; День фінансово-економічного факультету; День відкритих дверей; КВК-фестивалі; випускні вечори; участь у міжвузівських спортивних змаганнях та міських конкурсах тощо.

До важливих здобутків студентів кафедри банківської справи слід віднести:
 • Сакун Олександра (БС-052) перемогла у обласному конкурсі “Студентська леді – 2007”; 
 • Загребельний Олександр (БС-062) зайняв 2-ге місце у міських змаганнях з боксу.

Контактна інформація

Кафедра розташована на другому поверсі учбового корпусу № 11 ЧНТУ, за адресою вул. Стрілецька, 1, каб. 221.

Завідувач – Ніколаєнко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент
Кабінет завідувача кафедри розташований на другому поверсі учбового корпусу № 11 ЧНТУ, за адресою вул. Стрілецька, 1, каб. 221.

Телефон кафедри: (04622) 5-32-78, внутрішній 4-75.
Електронна адреса кафедри: kafedrabs_nni@meil.ru.

ОГОЛОШЕННЯ